Poniższe zasady regulują warunki sprzedaży Produktów. Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków sprzedaży. Dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia oraz wszelkie zmiany warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

1.    Zamawianie i akceptacja

Klient może złożyć zamówienie drogą elektroniczną lub faksem. Zamówienie powinno zawierać: dokładne dane do faktury oraz miejsca wysyłki, symbol oraz ilość zamawianego produktu, sposób zapłaty. Umowa między Klientem a Sprzedającym nie dojdzie do skutku, dopóki Klient nie otrzyma Potwierdzenia Zamówienia.  W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w Potwierdzeniu Zamówienia należy niezwłocznie po jego otrzymaniu skontaktować się ze sprzedawcą aby miał szansę poprawić błąd lub wyjaśnić  nieporozumienie przed rozpoczęciem dostawy. Kupujący ma prawo zmienić zamówienie jedynie przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedawca ma prawo zwiększyć należność oraz musi wyznaczyć nowy termin wysyłki i odbioru.
Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia lub produktu proszę wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.  Cena i płatności

Cena do zapłaty przez Klienta będzie określona w Potwierdzeniu Zamówienia. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie koszt przesyłki. Istnieje możliwość wyboru płatności: przedpłata, pobranie lub gotówka przy odbiorze własnym. Po złożeniu zamówienia Kupujący, który wybrał sposób zapłaty jako przedpłata,  otrzyma fakturę pro forma w Potwierdzeniu Zamówienia. Po jej opłaceniu zamówienie zostanie realizowane. W przypadku wyboru opcji za pobraniem, potwierdzenie zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy kupna/sprzedaży. Oryginał faktury jest dołączany do zamówienia. Kupujący będący stałym klientem po złożeniu zamówienia otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu zamówienia oraz terminie zapłaty.  Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu płatności, następne zamówienia będą dostarczone po uiszczeniu zaległej i bieżącej należności.

Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen, do pobrania zaliczki lub całości zapłaty z góry oraz skrócenia terminów płatności.
Wszystkie ceny są cenami  brutto.

Wszelkie pytania dotyczące faktur proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Dostawa i odbiór towaru

Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Miejsce i koszt dostawy Produktu zostanie podany w Potwierdzeniu Zamówienia.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy lub częściowej dostawy, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia.

Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków odbiorcy towaru.

Klient powinien dokonać badania Produktu w momencie odbioru. W przypadku uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia innych śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy konieczne jest sporządzenie protokołu szkody. Jedynie wtedy firma będzie mogła przyjąć reklamację od odbiorcy oraz złożyć reklamację w firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek umożliwić odbiorcy opisanie widocznych szkód i podpisać się na protokole.
W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy, tzn. dających się stwierdzić jedynie po rozpakowaniu towaru, należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia.

4.    Warunki gwarancji i reklamacji

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji uzależniony jest od rodzaju produktu. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta.  Reklamacje muszą być składane w formie pisemnej (listownie, faxem lub pocztą elektroniczną) i powinny zawierać szczegółowy opis powodu reklamacji produktu. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający.

Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje powinny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Podstawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez  Kupującego i spedytora (przewoźnika). Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

5.    Prawa własności intelektualnej

Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczane na stronie internetowej są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Żadna część serwisu nie może być kopiowana w celach komercyjnych. Wtórna publikacja w jakiejkolwiek formie, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie jest zabronione.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.  Firma Warmet Sp. z o.o. Sp. K. nie żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Warmet.eu

6.   Pozostałe warunki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 97 nr 133 poz. 883 ).

Formularz zamówienia

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Cechy Naszych produktów

Najwyższa jakość na rynku.

Wysoka wytrzymałość.

Niezawodność w każdych warunkach.

Precyzja wykonania.

Dostosowanie do użytkownika.